Sổ tay người trồng rau

Sổ tay người trồng rau

File PDF; 114 trang

Tải miễn phí | Free download

Mô tả

Sổ tay người trồng rau

Lời Giới THIệU

Để đáp ứng nhu cầu của sản xuất góp phần thực hiện chủ tr-ơng chuyển dịch cơ cấu kinh tế

trong nông nghiệp và nông thôn theo tinh thần của Nghi quyết trung -ơng Đảng lần thứ V

(khóa VII), Nhà xuất bản Nông nghiệp xuất bản cuốn “Sổ TAY NGƯờI TRồNG RAU” của

hai t ác giả: Kỹ s- Nguyễn V ăn Th3/4ng (công t ác t1i Cục Khuyến nông) và PTS. Trần Kh3/4c

Thi (công t ác t1i viện nghian cứu Rau – Quả – Bộ Nông nghiệp và PTNT), nhằm trang bị

những kiến thức cơ bản nhất cho ng-ời trồng rau cùng với những kỹ thuật thâm canh đề đ1t

n ăng suất cao với hiệu quả kinh tế mong muốn.

Tuy là sổ tay nh-ng đối với nội dung phong phú và đ-ợc trình bày theo một trật tự lôgic, rõ

ràng, khúc chiết, cụ thể, khoa học nan có gi á trị nh- một công trình khoa học và thật sự là

cuốn “cẩm nang” đối với ng-ời trồng rau; là tài liệu kỹ thuật đ áp ứng đ-ợc yau cầu của nhiều

giới b1n đọc. Ch3/4c ch3/4n cuốn s ách này vẫn còn những thiếu sót không thể tr ánh khỏi, bới

chính c ác t ác giả cũng thừa nhận rằng: thực tiễn sản xuất rất đa d1ng, sinh động và phức t1p

mà khả n ăng trình độ, kiến thức và kinh nghiệm sống của mình còn h1n hẹp.

Nhà xuất bản Nông nghiệp trân trọng giới thiệu với b1n đọc cuốn “Sổ TAY NGƯờI TRồNg

RAU” của hai t ác giả Nguyễn V ăn Th3/4ng và Trần Kh3/4c Thi xuất bản lần thứ hai. Nhà xuất

bản cũng nh- c ác t ác giả mong muốn nhận đ-ợc những lời nhận xét, pha ph án, chỉ gi áo từ

phía b1n đọc để cho lần xuất bản sau cuốn s ách đ-ợc hoàn thiện hơn.

NHà XuấT BảN NôNG NGHIệP

tH áNG 6 NĂM 1996

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sổ tay người trồng rau”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *