Soilless Culture: Theory and Practice

Tầm quan trọng của văn hóa không sử dụng đất trong nông nghiệp

Significance of Soilless Culture in Agriculture

625 pages

Tải miễn phí | Free download

Mô tả

Significance of Soilless Culture in Agriculture

Michael Raviv and J. Heinrich Lieth

Physical Characteristics of Soilless Media

Rony Wallach

Irrigation in Soilless Production
J. Heinrich Lieth and Lorence R. Oki

Technical Equipment in Soilless
Production Systems

Erik van Os, Theo H. Gieling and J. Heinrich Lieth

Chemical Characteristics of Soilless Media

Avner Silber

Analytical Methods Used in Soilless Cultivation
Chris Blok, Cees de Kreij, Rob Baas and Gerrit Wever

Nutrition of Substrate-grown Plants
Avner Silber and Asher Bar-Tal

Fertigation Management and Crops Response
to Solution Recycling in Semi-closed

Greenhouses
Bnayahu Bar-Yosef

Pathogen Detection and Management Strategies
in Soilless Plant Growing Systems
Joeke Postma, Erik van Os and Peter J. M. Bonants

Organic Soilless Media Components
Michael Maher, Munoo Prasad and Michael Raviv

Inorganic and Synthetic Organic Components
of soilless culture and potting mixes
Athanasios P. Papadopoulos, Asher Bar-Tal, Avner Silber,

Uttam K. Saha and Michael Raviv

Growing Plants in Soilless Culture:
Operational Conclusions

Michael Raviv, J. Heinrich Lieth, Asher Bar-Tal and Avner Silber

Tải miễn phí | Free download

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Soilless Culture: Theory and Practice”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin lỗi, không ưu đãi thêm nào sẵn có